การสร้างสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้แก่สังคม

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags:


สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานในสังคมไทย และเป็นสถาบันที่จะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้สืบไป สถาบันครอบครัวนั้นมีหน้าที่ควบคุมในด้านความสัมพันธ์ทางเพศ การมีบุตร การเลี้ยงดู และการสร้างเครือญาติ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนมากจากครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ การประกอบอาชีพต่างๆ ครอบครัวเป็นพื้นฐานของส่วนรวม ในการสร้างคน ที่มีการแทนที่เมื่อสมาชิกเดิมตายไป จึงได้เกิดการจัดตั้งสถาบันครอบครัวขึ้น

สถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละวัน จะเห็นได้ว่าปัญหาด้านความรุนแรงของเยาวชนนำไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆตามมามากมาย ซึ่งถือเป็นปัญหาในระดับชาติและระดับโลกที่ทุกฝ่ายควรเข้ามาแก้ไข ตัวอย่างเช่น ปัญหาทางด้านยาเสพติด นำไปสู่การลักทรัพย์จนกระทั่งการก่ออาชญากรรม ดังนั้นเราจึงได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการฆ่าญาติพี่น้อง การตบตีทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว นอกจากนี้ปัญหาท้องในวัยเรียน ทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้มีการแก้ไขปัญหาไปในทางที่ผิด จากที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ปัญหาที่ตามมานั้นรุนแรงมาก ซึ่งทำให้เกิดกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนในสังคม

ครอบครัวเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุด ครอบครัวนั้นก่อตั้งขึ้นจากชายและหญิงเพียงเท่านั้น ที่มีหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้แก่ลูกๆ ให้ลูกมีบทบาทในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวออกไปแสดงบทบาทต่างๆทางสังคม

พลังแห่งครอบครัวนั้นสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ภายในสังคม สิ่งที่เราเห็นต่างๆก็ล้วนมาจากการแปรรูปจากครอบครัว ครอบครัวนั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างเยาวชนและสังคมอย่างมาก หากคนในครอบครัวสามารถให้ความรักความอบอุ่นได้อย่างเต็มที่ อบรมสั่งสอนด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะทำให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต อีกทั้งทางด้านเยาวชนเองก็ควรที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ปฏิบัติตนให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง ดูแลพ่อแม่ ไม่สร้างความทุกข์ใจให้แก่ครอบครัว และยังสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในภายภาคหน้า

หากครอบครัวความเข้มแข็ง แล้วหลายๆครอบครัวภายในสัคงมารวมตัวกัน ย่อมทำให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งตามมา เชื่อได้เลยว่าปัญหาครอบครัวก็จะลดลงไป ด้วยการขับเคลื่อนของสถาบันครอบครัวที่เป็นรากฐานให้กับสังคม

หน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษาที่ให้บริการและเป็นจุดสำคัญในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags: ,

“ครอบครัว” เป็นสถาบันสังคมแรกเริ่มที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพื้นฐาน ที่มีบทบาทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ทางสังคมในการ ถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่ สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศครอบครัวจึงเปรียบเสมือนจักรกลชั้นแรกที่ทำหน้าที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ นำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

หน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษา

1. อบรมให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคม สอนให้สมาชิกในสังคมได้พัฒนาบุคลิกภาพ มีกิริยามรรยาท มีจริยธรรม คุณธรรม เคารพในสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

2. อบรมให้สมาชิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อเพิ่ม ผลผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ นอกจากสอนให้ผู้คนได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพแล้ว สถาบันการศึกษายังมีหน้าที่ในการพัฒนาอาชีพ ริเริ่มสร้างสรรค์อาชีพ เพื่อผลผลิตใหม่ที่จะสนองความต้องการของสังคม

3. จัดสรรตำแหน่งและกำหนดหน้าที่การงานให้แก่บุคคล เพื่อบุคคลได้เรียนรู้ในอาชีพใด มีความสามารถในทางใด ก็จะไปทำงานในอาชีพนั้น

4. ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสังคม เมื่อการศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้น ก่อให้เกิดความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ ๆ การค้นพบต่าง ๆ ทำให้เกิดการประดิษฐ์สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และมีการพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. ช่วยให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลจากการศึกษาอบรมให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมเดียวกัน ยิ่งถ้ามีการใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสาร จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความผูกพันกันดีขึ้น

6. ช่วยให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคม ในทุกสังคมย่อมประกอบด้วยชนชั้นและจากการมีชนชั้น ซึ่งจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนั้น สมาชิกส่วนหนึ่งย่อมจะมีความต้องการเลื่อนชั้นทางสังคมและปัจจัยหนึ่งจะช่วยได้ ก็คือ การศึกษา เพราะ การศึกษาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น มีเกียรติได้รับการยกย่อง

7. ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของสมาชิกจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เขาอาจสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและกลายมาเป็นคุณสมบัติประจำตัวเขา เช่น ความรักในศิลปะและดนตรีหรือความซาบซึ้งในวรรณกรรม ความสนใจ ทางการเมือง ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าการที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่อาศัยแค่คนในครอบครัว แต่จะต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสถาบันครอบครอบที่สมบูรณ์แบบได้

หน้าที่หลักของการบริการให้คำปรึกษากับครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags: , ,

สังคมไทยในอดีต สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพัน มีสัมพันธภาพแน่นแฟ้น มีความเคารพนับถือ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลกันอย่างทั่วถึง มีการติดต่อไปมาหาสู่หมู่ญาติพี่น้องสม่ำเสมอ เป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยา เช่น พี่ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น อยู่ร่วมในครอบครัวด้วย แต่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในสังคมส่งผลให้สภาพครอบครัวไทยในอดีตเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งครอบครัวปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวจะมีเฉพาะสามี ภรรยา บุตร และอาจมีผู้ช่วยทำงานบ้าน พ่อแม่ลูก ไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกันมากนัก เพราะจะต้องออกไปหารายได้นอกบ้านเพื่อมาช่วยจุนเจือครอบครัว ลูกต้องจ้างคนอื่นเลี้ยง

บริการให้คำปรึกษากับครอบครัว

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อให้บรรลุผลของการให้คำปรึกษาครอบครัว โดยผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาหรือสมาชิกครอบครัวได้ตระหนักรู้ว่าเขามีศักยภาพที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการ และเรียนรู้หนทางที่จะนำศักยภาพนั้นๆไปใช้ ด้วยเหตุผลนี้ผู้ให้คำปรึกษาจะทำหน้าที่สนับสนุนให้กำลังใจผู้รับคำปรึกษาให้กล้าที่จะลงมือกระทำ ให้กล้าแสดงออก กล้าเสี่ยง เพื่อให้รับคำปรึกษาได้รับผิดชอบชีวิตตนเอง ผู้ที่จะนำแนวคิดและเทคนิคการให้คำปรึกษาครอบครัวนั้นจะต้องได้รับการฝึกเพื่อให้มีประสบการณ์และความชำนาญ

บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว

1.ตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย : โดยจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งการดูแลสุขภาพเมื่อจำเป็น

2.ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ : โดยการให้ความรักความเอาใจใส่ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจ มีคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพมั่นคง

3.เลี้ยงดู อบรมสมาชิก : ให้สามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมเป็นคนดีของสังคม

4.สืบเชื้อสายหรือการผลิตสมาชิกใหม่เป็นผู้สืบสกุลให้แก่สังคมโดยการทำงาน : มีบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ครอบครัวมีบทบาทสร้างสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพสู่สังคม

5.สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพของสังคม : โดยการเตรียมสมาชิกที่อยู่ในวัยอันสมควรได้เข้าสังคมและสนับสนุนให้สมาชิกของครอบครัวมีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม

ครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระทำ ความคิด ความรู้สึก เรียกโดยรวมว่า ช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคม

การวางแผนครอบครัวเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำพาครอบครัวไปสู่ความสุข

Categories:  โอกาสทางธุรกิจ
Tags:

สถานบันครอบครัวจัดว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญมากที่สุดเหมือนกับ สมาชิกในครอบครัวนั้นจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของคนทุกคนที่จะต้องนำไปใช้เพื่อคุณภาพของคนในครอบครัว

การวางแผนครอบครัว เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวมี ความพร้อมในทุกด้าน เริ่มแต่การเลือกคู่ครอง ความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ การเงิน รวมไปถึงการแต่งงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนครอบครัว เพราะคู่สมรสนั้นจะต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูกกี่คน เว้นช่วงระยะห่างการมีลูกอย่างไรให้เหมาะสม การเป็นพ่อแม่ที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร เลี้ยงลูกอย่างไรให้ถูกวิธีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อันจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีในสังคม หากขาดการวางแผนครอบครัวที่ ดีแล้วย่อมทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น การหย่าร้าง เด็กขาดความรักความอบอุ่น ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น เพราะในยุคปัจจุบันสภาพสังคม ภาวะเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในครอบครัว

องค์ประกอบของการวางแผนครอบครัว

1. การเลือกคู่ครอง เป็นการที่จะเริ่มต้นของการที่จะมีครอบครัวที่ ดีการเลือกคู่ครองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็ว่าได้ เพราะการเลือกคู่ครองของคนสมัยนี้จะเลือกตามอารมณ์และความรู้สึกกันเป็นส่วน ใหญ่ แต่ไม่นึกถึงความเป็นจริง ครั้นเมื่ออายุมากสังขารก็เปลี่ยนสภาพตามกาลเวลา หากไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว การหย่าร้างก็จะตามมา ทั้งนี้ การเลือกคู่ครองที่ถูกต้องนั้น เริ่มแรกคือใจต้องรักกันก่อน จากนั้นต้องมีการวางเป้าหมายในชีวิตร่วมกันต่อไป

2. การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ฉะนั้นจะต้องตกลงกันตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เช่น แยกมาอยู่ด้วยกันตามลำพัง หรืออยู่กับครอบครัวของ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผล และความจำเป็นของทั้งสองฝ่าย สำหรับอาชีพควรมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้แน่นอน และเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวได้

3. การแต่งงาน เป็นประเพณีที่แสดงถึงการประกาศให้สังคมรับ รู้ถึงการตกลงใจในการใช้ชีวิตร่วมกันของชายหญิง ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม พิธีแต่งงานควรเป็นไปตามฐานะของคู่บ่าวสาวและไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

4. การปรับตัวเข้าหากัน การที่คนสองคนซึ่งแตกต่างกันในที่มา นิสัยใจคอจะตกลงมาใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันได้นั้น การปรับตัวเป็นเรื่อง สำคัญอย่างยิ่ง การที่คู่รักรู้จัก “การเสียสละ” จะช่วยพัฒนาความรักที่มีต่อกันให้ยืนยาวตลอดไป

5. การเงิน คู่บ่าวสาวจำเป็นต้องนำเงิน เดือนของเราทั้งสองคนมารวมกันก่อนเพื่อให้รู้รายรับที่แน่นอนของครอบครัว จากนั้น ให้เขียนถึงรายจ่ายของครอบครัวในหนึ่งเดือน และควรทำตารางรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน

6. การวางแผนมีบุตร และการเว้นช่วงการมีบุตร คือการเตรียมความพร้อมสำหรับมีบุตรว่าเมื่อแต่งงานกัน แล้วต้องการจะมีบุตรกี่คน และเว้นระยะห่างกันนานแค่ไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการคุมกำเนิด การวางแผนการเงิน และการวางอนาคตบุตร ตลอดจนการเว้นช่วงการมีบุตร เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้พื้นฟูสุขภาพร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ที่สำคัญก็คือไม่ควรมีบุตรเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือถี่เกินไป จะทำให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงดูและให้ความอบอุ่น แก่ลูกได้อย่างทั่วถึง

7. การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี เพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข ผู้ที่เป็นพ่อแม่จะต้องต้องเตรียมตัวที่จะปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี กับบุตรโดยประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงและการอบรมแก้ไขบุตรให้ดีต่อไปในอนาคต

การวางแผนครอบครัวจึงเป็น เครื่องมือสำคัญในการนำพาครอบครัวไปสู่ความสุข สร้างคนให้มีคุณภาพเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สามีภรรยาได้พัฒนาตนเองอย่างเท่า เทียมกัน โดยการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ในการทำงานและครอบครัว

ผุดไอติมรักชาติ คนแห่ซื้อ

Categories:  โอกาสทางธุรกิจ

ในการชุมนุมของ กปปส.ที่บริเวณแยกปทุมวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายเวทีหลายจุดที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.ร่วมปฏิบัติการ”ชัตดาวน์กรุงเทพ” กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้มีการผุดไอเดียสุดน่ารัก ผลิตไอติมแท่ง ที่เป็นสีธงชาติ มาวางขายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมในบริเวณดังกล่าว งานนี้ทำเอาพ่อค้าแม่ค้ากระเป๋าตุงกันเป็นแถว เมื่อไอติมลายธงชาติกับขายดิบขายดีเป็นว่าเล่น พอๆกับ เสื้อ นกหวีด หมวก หรือมือตบ ที่นำมาวางขาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับไอติมรักชาติ นั้นประกอบไปด้วยโดยสามสีด้วยกัน โดยสีแดง เป็นทำมาจากรสสตรอเบอร์รี่ , สีขาว เป็น มะพร้าว และสีม่วงเข้มคล้ายสีน้ำเงิน เป็น ดอกอัญชัน และถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในการชุมนุมครั้งนี้ที่สะดุดตาและยังได้รับความนิยมกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเช่นกัน