สถาบันครอบครัวมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับพัฒนาการที่ดีงามของสมาชิกในครอบครัว

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags:

ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด ในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่ เพราะทำหน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

บทบาท หน้าที่ของสถาบันครอบครัวที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว
1. บทบาท หน้าที่ในการกำหนดสิทธิของบุคคล ชายหรือหญิง เมื่อแต่งงานอยู่กินถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทั้งสองสามี ภรรยา ย่อมต้องมีสิทธิตามกฎหมาย มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน ผู้อื่นไม่สามารถละเมิดสิทธิอันชอบธรรมลักษณะนี้ได้ สิทธิตามกฎหมายนี้เป็นที่ยอมรับทั้งในกฎหมายและจารีตประเพณี
2. บทบาท หน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สมาชิกภายในครอบครัว การที่ชายและหญิงแต่งงานกันตามกฎหมาย ย่อมต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกัน ฉันสามีภรรยา เมื่อมีบุตรเกิดขึ้นมา บุตรนั้นย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนทั้งสองครองรักร่วมกันตลอดไป หน้าที่ของสามีย่อมต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นพ่อบ้านที่ดี ประกอบสัมมาอาชีพ เลี้ยงดูครอบครัวตามสมควรแก่ฐานภาพ ภรรยาก็ต้องมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่สามีและบุตร เป็นแม่บ้านที่ดี รักและเทิดทูนสามี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ข้อสำคัญอย่างยิ่งก็คือสามีภรรยาย่อมต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้บุตรของตนเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
3. บทบาท หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน สมาชิกที่เกิดใหม่ในครอบครัว และถ่ายทอดความรู้และเป็นธุระจัดหาที่เล่าเรียนให้แก่บุตร ตลอดจนการกระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้บุตรเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และนำความรู้ ความสามารถจรรโลงสังคมให้พัฒนาสืบต่อไป
4. หน้าที่ในการกำหนดสถานะทางสังคมให้แก่บุตร เมื่อบุตรเกิดมาในครอบครัว สถานภาพเบื้องต้น ได้แก่ การกำหนดเชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น อีกทั้งสถาบันครอบครัวยังมีหน้าที่ในการกำหนดสถานภาพแห่งการเป็นบุตรสมาชิกเกิดมาด้วยทั้งนี้ย่อมมีผลตามกฎหมายในการสืบต่อการเป็นทายาทของบิดา มารดา เกี่ยวกับมรดก ซึ่งพึงมีพึงได้ในอนาคต

ครอบครัว คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น หากท่านมีการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล จัดการทุกสิ่งด้วยหลักของความเป็นจริง เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และนั่นจะเป็นอีกรากฐานหนึ่ง ที่ทำให้ครอบครัวของท่าน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจและ นำไปสู่ครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในที่สุด

กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags: ,

กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมากมาย โดยที่ผู้ประกอบการจะต้องไม่คาดหวังว่าจะสามารถสร้างผลกำไรกลับคืนมาโดยทันที แต่ให้มองเป็นเรื่องการลงทุนในระยะยาวจากการตลาดแบบครอบครัว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
1.การตลาดแบบครอบครัวส่งเสริมภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว สิ่งที่ได้คือผลตอบแทนที่จะได้กลับคืนมามากที่สุดในเรื่องภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนและสังคม ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนั้น มุ่งเน้นไปที่การทำกิจกรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่การมุ่งเน้นขายสินค้าเหมือนกลยุทธ์รูปแบบอื่นๆ ซึ่งความใส่ใจในความสุขของลูกค้าด้วยการตลาดแบบครอบครัวจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีขึ้น
2.การตลาดแบบครอบครัวเติมเต็มให้ลูกค้า เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปมาก ชีวิตผู้คนถูกบังคับด้วยกรอบเวลาที่ต้องเร่งรีบเพื่อหน้าที่การงาน ทำให้บ่อยครั้งการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ภรรยา เพื่อน แฟน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ฉะนั้นกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้จึงเป็นคำตอบที่สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปได้ อย่างเช่น การจัดการท่องเที่ยวในวันแม่ของสายการบิน การทำแคมเปญของสินค้าต่างๆ ซึ่งเหตุผลที่ลูกค้าใช้เลือกซื้อสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวนี้เป็นเพราะภาพลักษณ์ของการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่รัก ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวจึงสามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ฉะนั้นแล้วกลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวสามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา แต่จะเน้นในช่วงเทศกาลเป็นหลัก อย่างเช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งทุกช่วงเทศกาลจะมีลักษณะของความเป็นวันครอบครัว การขายสินค้าและบริการจึงเป็นไปในลักษณะเป็นเซต ทำให้ผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบครัวสามารถขายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก เช่น แพ็คเกจทัวร์ กระเช้าสินค้า ซึ่งลูกค้าจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของจำนวนมากนัก ดังนั้นการทำการตลาดในรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัวเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถทำกำไรได้อย่างมากมาย

การสร้างสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานที่ดีให้แก่สังคม

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags:


สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานในสังคมไทย และเป็นสถาบันที่จะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้สืบไป สถาบันครอบครัวนั้นมีหน้าที่ควบคุมในด้านความสัมพันธ์ทางเพศ การมีบุตร การเลี้ยงดู และการสร้างเครือญาติ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนมากจากครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ การประกอบอาชีพต่างๆ ครอบครัวเป็นพื้นฐานของส่วนรวม ในการสร้างคน ที่มีการแทนที่เมื่อสมาชิกเดิมตายไป จึงได้เกิดการจัดตั้งสถาบันครอบครัวขึ้น

สถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละวัน จะเห็นได้ว่าปัญหาด้านความรุนแรงของเยาวชนนำไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆตามมามากมาย ซึ่งถือเป็นปัญหาในระดับชาติและระดับโลกที่ทุกฝ่ายควรเข้ามาแก้ไข ตัวอย่างเช่น ปัญหาทางด้านยาเสพติด นำไปสู่การลักทรัพย์จนกระทั่งการก่ออาชญากรรม ดังนั้นเราจึงได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการฆ่าญาติพี่น้อง การตบตีทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว นอกจากนี้ปัญหาท้องในวัยเรียน ทำให้ไม่สามารถรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้มีการแก้ไขปัญหาไปในทางที่ผิด จากที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ปัญหาที่ตามมานั้นรุนแรงมาก ซึ่งทำให้เกิดกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนในสังคม

ครอบครัวเป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุด ครอบครัวนั้นก่อตั้งขึ้นจากชายและหญิงเพียงเท่านั้น ที่มีหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้แก่ลูกๆ ให้ลูกมีบทบาทในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวออกไปแสดงบทบาทต่างๆทางสังคม

พลังแห่งครอบครัวนั้นสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ภายในสังคม สิ่งที่เราเห็นต่างๆก็ล้วนมาจากการแปรรูปจากครอบครัว ครอบครัวนั้นมีส่วนสำคัญในการสร้างเยาวชนและสังคมอย่างมาก หากคนในครอบครัวสามารถให้ความรักความอบอุ่นได้อย่างเต็มที่ อบรมสั่งสอนด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะทำให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต อีกทั้งทางด้านเยาวชนเองก็ควรที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ปฏิบัติตนให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง ดูแลพ่อแม่ ไม่สร้างความทุกข์ใจให้แก่ครอบครัว และยังสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในภายภาคหน้า

หากครอบครัวความเข้มแข็ง แล้วหลายๆครอบครัวภายในสัคงมารวมตัวกัน ย่อมทำให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งตามมา เชื่อได้เลยว่าปัญหาครอบครัวก็จะลดลงไป ด้วยการขับเคลื่อนของสถาบันครอบครัวที่เป็นรากฐานให้กับสังคม

หน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษาที่ให้บริการและเป็นจุดสำคัญในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags: ,

“ครอบครัว” เป็นสถาบันสังคมแรกเริ่มที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพื้นฐาน ที่มีบทบาทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ทางสังคมในการ ถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่ สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศครอบครัวจึงเปรียบเสมือนจักรกลชั้นแรกที่ทำหน้าที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ นำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

หน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษา

1. อบรมให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคม สอนให้สมาชิกในสังคมได้พัฒนาบุคลิกภาพ มีกิริยามรรยาท มีจริยธรรม คุณธรรม เคารพในสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

2. อบรมให้สมาชิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อเพิ่ม ผลผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ นอกจากสอนให้ผู้คนได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพแล้ว สถาบันการศึกษายังมีหน้าที่ในการพัฒนาอาชีพ ริเริ่มสร้างสรรค์อาชีพ เพื่อผลผลิตใหม่ที่จะสนองความต้องการของสังคม

3. จัดสรรตำแหน่งและกำหนดหน้าที่การงานให้แก่บุคคล เพื่อบุคคลได้เรียนรู้ในอาชีพใด มีความสามารถในทางใด ก็จะไปทำงานในอาชีพนั้น

4. ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสังคม เมื่อการศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้น ก่อให้เกิดความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ ๆ การค้นพบต่าง ๆ ทำให้เกิดการประดิษฐ์สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และมีการพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. ช่วยให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลจากการศึกษาอบรมให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมเดียวกัน ยิ่งถ้ามีการใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสาร จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความผูกพันกันดีขึ้น

6. ช่วยให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคม ในทุกสังคมย่อมประกอบด้วยชนชั้นและจากการมีชนชั้น ซึ่งจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนั้น สมาชิกส่วนหนึ่งย่อมจะมีความต้องการเลื่อนชั้นทางสังคมและปัจจัยหนึ่งจะช่วยได้ ก็คือ การศึกษา เพราะ การศึกษาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น มีเกียรติได้รับการยกย่อง

7. ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของสมาชิกจากการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เขาอาจสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและกลายมาเป็นคุณสมบัติประจำตัวเขา เช่น ความรักในศิลปะและดนตรีหรือความซาบซึ้งในวรรณกรรม ความสนใจ ทางการเมือง ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าการที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่อาศัยแค่คนในครอบครัว แต่จะต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสถาบันครอบครอบที่สมบูรณ์แบบได้

หน้าที่หลักของการบริการให้คำปรึกษากับครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว

Categories:  สินค้าและบริการ
Tags: , ,

สังคมไทยในอดีต สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพัน มีสัมพันธภาพแน่นแฟ้น มีความเคารพนับถือ ให้ความช่วยเหลือ ดูแลกันอย่างทั่วถึง มีการติดต่อไปมาหาสู่หมู่ญาติพี่น้องสม่ำเสมอ เป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยา เช่น พี่ ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น อยู่ร่วมในครอบครัวด้วย แต่ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในสังคมส่งผลให้สภาพครอบครัวไทยในอดีตเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งครอบครัวปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวจะมีเฉพาะสามี ภรรยา บุตร และอาจมีผู้ช่วยทำงานบ้าน พ่อแม่ลูก ไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกันมากนัก เพราะจะต้องออกไปหารายได้นอกบ้านเพื่อมาช่วยจุนเจือครอบครัว ลูกต้องจ้างคนอื่นเลี้ยง

บริการให้คำปรึกษากับครอบครัว

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อให้บรรลุผลของการให้คำปรึกษาครอบครัว โดยผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาหรือสมาชิกครอบครัวได้ตระหนักรู้ว่าเขามีศักยภาพที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการ และเรียนรู้หนทางที่จะนำศักยภาพนั้นๆไปใช้ ด้วยเหตุผลนี้ผู้ให้คำปรึกษาจะทำหน้าที่สนับสนุนให้กำลังใจผู้รับคำปรึกษาให้กล้าที่จะลงมือกระทำ ให้กล้าแสดงออก กล้าเสี่ยง เพื่อให้รับคำปรึกษาได้รับผิดชอบชีวิตตนเอง ผู้ที่จะนำแนวคิดและเทคนิคการให้คำปรึกษาครอบครัวนั้นจะต้องได้รับการฝึกเพื่อให้มีประสบการณ์และความชำนาญ

บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว

1.ตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย : โดยจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งการดูแลสุขภาพเมื่อจำเป็น

2.ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ : โดยการให้ความรักความเอาใจใส่ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจ มีคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพมั่นคง

3.เลี้ยงดู อบรมสมาชิก : ให้สามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมเป็นคนดีของสังคม

4.สืบเชื้อสายหรือการผลิตสมาชิกใหม่เป็นผู้สืบสกุลให้แก่สังคมโดยการทำงาน : มีบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ครอบครัวมีบทบาทสร้างสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพสู่สังคม

5.สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพของสังคม : โดยการเตรียมสมาชิกที่อยู่ในวัยอันสมควรได้เข้าสังคมและสนับสนุนให้สมาชิกของครอบครัวมีเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม

ครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวให้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ให้การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมพฤติกรรม การกระทำ ความคิด ความรู้สึก เรียกโดยรวมว่า ช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์ สร้างและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในสังคม